• (0352) 26-37-75
  • admintkml2@ukr.net
Система управління якістю

      Тернопільська комунальна міська лікарня №2 01.12.2015 року отримала сертифікат на системи управління якістю. Цим сертифікатом посвідчується, що СУЯ стосовно діяльності лікарняних закладів, яку здійснює ТКМЛ №2 згідно з чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT) “.
      Відповідальним за координацію робіт з впровадження документації СУЯ по закладу призначено Гевко С.Р. – заступника головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності, яка з 07 по 10 червня пройшла навчання у ТОВ “КПЯ “СИСТЕМИ” за программою навчального курсу “Системи управління якостю та внутрішній аудит (ISO 9001:2015)” обсягом 40 календарних годин.
      Цей стандарт описує основоположні поняття та принципи управління якістю. 0.1 Запровадити систему управління якістю – стратегічне рішення організації, які можуть допомогти поліпшити її загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив, що до сталого розвитку.
      Потенційні вигоди для організації від запровадження системи управління якістю на основі цього стандарту такі:
           а) здатність постійно постачати продукцію та послуги, які задовольняють вимоги замовників, а також застосовні законодавчі та регламентувальні вимоги
           б) створення можливостей для підвищення задоволеності замовників;
           c) урахування ризиків і можливостей, пов”язаних із середовищем і цілями оргацізації;
           д) здатність демонструвати відповідність установленим вимогам до системи управління якістю.
      0.2 Принципи управління якістю:
           - орієнтація на замовника;
           - лідерство;
           - задіяність персоналу;
           - процесний підхід;
           - поліпшення;
           - прийняття рішень на підставі фактичних даних;
           - керування взаємовідносинами.
      0.3 Процесний підхід передбачає систематичне визначення процесів, їх взаємодій та керування ними з тим, щоб досягати запланованих результатів відповідно до політики у сфері якості та стратегічного напрямку організації.
      Цей цикл може бути стисло описано так:
           Плануй: установлюй цілі системи та її процеси а також ресурси, потрібні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політик організацій, а також ідентифікуй і розглядай ризики та можливості.
           Виконуй: упроваджуй те, що заплановано.
           Перевіряй: здійснюй моніторинг і , де застосовно, вимірюй процеси та отримані в результаті продукцію та послуги, зважаючи на політику, цілі, вимоги та заплановані роботи, а також звітуй про результати.
           - Дій: уживай заходів для поліпшення дієвості, за потреби.
      0.3.3 Ризик – орієнтоване мислення
      Ризик – орієнтоване мислення суттєво важливе для досягання результативної системи управління якістю.
      Щоб забезпечити відповідність вимогам цього стандарту, організація має планувати та виконувати дії щодо розглядання ризиків і можливостей, що становить основу для підвищення результативності СУЯ, досягання поліпшення результатів і запобігання негативним впливам. Ризик – це вплив невизначеності, а будь яка невизначеність може мати позитивний чи негативний впливи.
      4.1 Розуміння організації та її середовище.
      Організація повинна визначити зовнішні та внутрішні чинники, які є відповідними для її призначеності та її стратегічного напрямку, та які впливають на її здатність досягати результатів, запланованих її системою управління якістю. Організація повинна здійснювати моніторинг і аналізування інформації про ці зовнішні та внутрішні чинники.
      5 Лідерство
      Найвище керівництво повинно демонструвати своє лідерство та своє зобов”язання щодо СУЯ:
           а) беручи на себе відповідальність за результативність СУЯ;
           b) забеспечуючи розроблення політики та цілей у сфері якості;
           c) забезпечуючи інтегрування вимог СУЯ в бізнес-процеси організації;
           d) сприяючи використанню процесного підходу та ризик орієнтованого мислення;
           е) забезпечуючи наявність ресурсів, потрібних для СУЯ;
           f ) інформуючи персонал про важливість результативного управління якістю та відповідності вимогам СУЯ;
           g) забезпечуючи досягнення СУЯ запланованих результатів;
           h) задіюючи, скеровуючи та заохочуючи персонал з тим, щоб він робив внесок у результативність СУЯ;
           i) сприяючи поліпшуванню;
           j) підтримуючи інших відповідних керівників для демонстрування їхнього лідерства в їхніх сферах відповідальності.
           h) підвищення компетентності та відповідальності персоналу і здатності персоналу у досягненні цілей організації у сфері якості СУЯ
      6 Планування
      Під час планування в СУЯ організація повинна визначити можливості, щоб забезпечити впевненість, що СУЯ може досягти запланованих результатів, збільшити кількість бажаних ефектів, запобігти небажаним ефектам, досягти поліпшення.
      7 Підтримання системи управління
      Організація повинна визначити ресурси потрібні для розроблення, запроваджування, підтримування та постійного поліпшування СУЯ та забезпечити їх наявність. Організація повинна:
           - визначити працівників необхідних для запровадження СУЯ;
           - забезпечити та підтримувати інфраструктуру, середовища, ресурси необхідні для функціонування своїх процесів і для досягнення відповідності продукції та послуг.
      Організація повинна визначити знання, необхідні для функціювання її процесів і досягнення відповідності продукції та послуг.
      Потрібно щоб СУЯ охоплювала задокументовану інформацію, яку потребує цей стандарт і яку організація вважає необхідною для результативності СУЯ.
      8 Виробництво
      Організація повиння планувати, запроваджувати та контролювати процеси, потрібні для задоволення вимог, щодо надання продукції та послуг. Організація повинна забеспечити розв’язання проблеми розбіжностей між вимогами контракту чи замовлення і раніше визначиними вимогами.
      9 Оцінювання дієвості
      Моніторинг, вімірювання, аналізування та оцінювання потрібні для забеспечення вірогідних результатів. Організація повинна впровадити внутрішні аудити в заплановані проміжки часу для отримання інформації про те, чи СУЯ відповідає власним вимогам організації до її СУЯ вимогам стандарту, чи результативно запроваджена та її підтримують. Організація повинна зберігати задокументовану інформацію, як доказ результатів аналізувань СУЯ.
      10 Полібшування
      Організація повинна визначати та вибирати можливості для полібшування та виконувати необхідні дії для задоволення вимог замовника та підвищення задоволеності замовника.
      Успішні організації постійно зорієнтовані на полібшені.
Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на www.tkml2.te.ua
Корисні посилання
Контакти
КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2"
м. Тернопіль
вул. Романа Купчинського, 14

  • Понеділок - П'ятниця 8:00 год. - 16:30 год.
  • (0352) 26-37-75
  • admintkml2@ukr.net